• Period 1 - English II (Room 408)

   

  Period 2 - Duty

   

  Period 3 – World Cultures (Room 420)

   

  Period 4 – Prep

   

  Period 5 – Lunch

   

  Period 6 –  World Cultures (Room 418)

   

  Period 7 – English II (Room 408)

   

  Period 8 – English II (Room 408)